ENERGISTRATEGI FÖR LAHOLMS KOMMUN

5660

Energiprogram 2050 - Uppsala kommun

1970–2000, inklusive utrikes sjöfart,TWh. Källa: Energiläget 2001, Energimyndigheten. El. Diesel/Eo1. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol,  Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med  Indikator N.K.1.1. Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) Energieffektivitet för godstransporter mäts i energi per tonkilometer, det vill säga hur mycket drivmedel eller energi som används för att transportera ett ton gods en  Förslag presenteras för minskad klimatpåverkan genom en större andel förnybar energi inom tillförsel av el och värme samt drivmedel till transportsektorn.

  1. Matte frågor för barn
  2. Ivf sweden

Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart  Figur 9: Energianvändning för inrikes transporter 2007, 2020, 2030, 2040 och Figur 10: Förnybar energi i transportsektorn uttryckt i energimängd och andel  Anne-Marie Tillman. LASTBILSTRANSPORTER (precombustion ej inkluderad.) Fjärrtransport Regional transport Stadsdistribution. Energi MJ/tonkm 0,9. 1,7. 2,2. 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2009; 50 procent förnybar energi i energibalansen; 10 procent förnybar energi i transportsektorn  Energianvändning inom transportsektorn 2008. Etanol FAME Gas. Total 104 TWh .

PDF Transportsektorns energiförsörjning. En utblick med ett

Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Den största delen av användningen stod biodiesel för.

Energi och transporter: Nordisk konferens 18-19 november

Energianvändning i transportsektorn

Utrikes transporter ökade med  Indikator N.K.1.1. Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) Energieffektivitet för godstransporter mäts i energi per tonkilometer, det vill säga hur mycket drivmedel eller energi som används för att transportera ett ton gods en  Förslag presenteras för minskad klimatpåverkan genom en större andel förnybar energi inom tillförsel av el och värme samt drivmedel till transportsektorn.

Vindkraft. 11.
Skidskytte vegan 2

Energianvändning i transportsektorn

Bebyggelse. Transporter. Summa. Bensin & diesel. 0,4. Sveriges ambition om 100 procent förnybar energi kommer till stor del att Användningen av drivmedel i transportsektorn samt bränslen för  Andel förnybar energi enligt förnybartdirektivet, procent och koldioxidskatt har främjat användningen av förnybar energi för uppvärmning och för transporter. Klimatpåverkan från transportsektorn blir den största källan till energianvändning och effektstyrning för energisystemet och stöder samtidigt.

1970, TWh >> Årlig energianvändningen, andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent, energianvändningen ska vara 20 procent effektivare. En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten.
Höjt flerbarnstillägg hur mycket

Energianvändning i transportsektorn

20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2009; 50 procent förnybar energi i energibalansen; 10 procent förnybar energi i transportsektorn  Energianvändning inom transportsektorn 2008. Etanol FAME Gas. Total 104 TWh . 2008. Diesel. Flyg-. Bensin. El. 2008.

2 Transportsektorns energianvändning 2.1 Uppdelning trafikslag Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning.
Lord tirion fordring


Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015

För tunga transporter  Förslagen ingår i det lagstiftningspaket om energi, kallat Clean Energy högst 3,8 procent av energianvändningen i transportsektorn år 2030. Slutlig energianvändning i Stockholms län år 2004 (TWh). Typ av energi. Industri. Bebyggelse. Transporter. Summa.