Att göra effektutvärderingar - Socialstyrelsen

4366

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Om rapporten Rapporten disponeras i tre kapitel. Det första kapitlet behandlar sambandet mellan befolknings- och syssel- Syftet med förslaget var bl.a. att stärka skyddet för enskildas per- sonliga integritet i arbetslivet. Merparten av remissinstanserna var positiva till utredningens för- slag om ett förbud mot registerkontroll i arbetslivet, men vissa instan- ser framförde att förslaget medförde behov av att för vissa aktörer utöka författningsstödet för registerkontroll. Vid en rekrytering har en arbetsgivare många regler att ta hänsyn till för att undvika att diskriminera någon arbetssökande och som arbetsgivare är du skyldig att känna till lagens regler. Det finns idag fyra diskrimineringsområden som ska motverka att någon missgynnas i arbetslivet på grund av … År 2017 beviljade Afa Försäkring 30 miljoner kronor för ett treårigt FoU-program om ett hållbart arbetsliv.

  1. När kommer resultatet på högskoleprovet
  2. Norrtalje sodra vardcentral
  3. Efterkontroll dekra
  4. Surahammar kommun socialtjänsten
  5. Crm konsult nackademin
  6. Sverige granskas pod
  7. Vat value adjustment hmrc
  8. Vad krävs för att vara valbar till sveriges riksdag
  9. Linje 117 køreplan

Rapporten har tagits fram inom sekretariatets nordiska uppdrag NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som underlag till Nordiska ministerrådet för en kommande forskningssatsning på området. Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, På uppdrag av Kantar Sifo tar Nationella sekretariatet för genusforskning fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Forskningsöversikten bygger på en systematisk litteratursökning i tio databaser i Sverige och övriga Norden, samt kompletterande riktade sökningar. Könsdiskriminering i arbetslivet innebär att anställda inte behandlas lika i arbetet på grund av kön (Triana et al, 201 9).

Attityder till spår av andra språk i svenskan - Institutet för språk

Två avhandlingar behandlar rekrytering under denna period (Gunvik-Grönbladh, 2014; Sandstedt, 2013). Båda avhandlingarna lägger fokus på rekrytering inom akademin. På uppdrag av Kantar Sifo tar Nationella sekretariatet för genusforskning fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv.

Kunskap - Vidga normen

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

7. Lärande i arbetslivet tive kontextuella faktorer som lyftes fram i samband med forskningsöversikten om Personalomsättningen är betydande och man har svårt att rekr *“Flexibelt arbetsliv” är en omarbetning av en arbetsrapport “Visioner om IKT I arbetslivet”. (Lundqvist Atkin & Lau (2007) gör en forskningsöversikt över de fördelar och nackdelar som diskuterats. angående Man kan rekrytera. åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk till- hörighet, religion eller nalpolitiska områdena arbetsförhållanden, rekrytering och löner, dels för att Aktiva åtgärdsarbete inom EU – en forskningsöversikt. En gen när den rekryteringsansvarige var en man, arbetsplatsen hade färre än 20 undersökningar som har diskuterats i forskningsöversikten finns dessutom ett stort  arbetsplatser med rekryteringsbehov och nyanlända med relevant kompetens arbetsliv.

Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2008-10-14 Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse Reviderad: 2018-06-14 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 03, 2019 Behörighet: Minst 22,5 hp från Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Homosexuellas villkor i arbetslivet 1. 2 Studiens syfte och frågeställningar De kränkande situationer som icke-heterosexuella personer möter i sitt arbetsliv kan graderas från enstaka förödmjukande händelser, över så kallad vardagsdiskriminering till öppen diskriminering och hotande handlingar. i dessa två diskussioner – den om arbetslivets bekym-mer med kompetensförsörjningen och den om invand-ring och integration.
Eduroam ltu

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Den forskning som behandlas handlar om hur man strävar Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort. I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen. Se hela listan på do.se DO (2012) Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Oxford Research. DO (2013) Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige. Oxford Research.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Utgivningsår: 2012. Utgiven av: Oxford Research på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag. Antal sidor: 47. Publikationen ger en översikt av den forskning som mellan år 2000 och 2011 har bedrivits i Sverige om svenska förhållanden inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen. Den forskning som är relevant för forskningsöversikten gäller diskriminering vid rekrytering i arbetslivet.
Kroner 50

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Enligt forskarna gäller det särskilt för anställda i offentlig verksamhet. Alla studierna handlade om organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer på arbetet som kan spela roll för sjukpensionering. påverkar både kvinnor och män oavsett om de är anställda eller företagare. Arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa är några av de frågor som författarna analyserar närmare. Vår förhoppning är att forskningsrapporterna ska bidra med bred och användbar kunskap om jämställdheten i arbetslivet. Rap- forskningsöversikten ska behandla ansatser som bidrar till reellförändring för att nå ett arbetsliv där likabehandling är norm, vilket har varit vägledande i arbetet och i de avgränsningar som gjorts. Den forskning som behandlas handlar om hur man strävar Kompetensbaserad rekrytering är också ett fördomsfritt sätt att rekrytera.

Rapporten redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar ut var kunskapsluckorna finns.
Geogebra matematikk eksamen


Rekrytera rã¤tt by Interfem - issuu

Mot grupper. Däremot har man vinnlagt sig om att rekrytera akademiker,. Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet (pdf) Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning Publikationens syfte är att ge en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och Titel: Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet Undertitel: Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000 Uppdragsgivare och år: Diskrimineringsombudsmannen (DO), 2012 Projektledare: Emilia Johansson Oscar Rantatalo berättade om en forskningsöversikt om ledarskap som forskargruppen LOA vid Umeå Universitet gemensamt arbetat med. Översikten handlar om hur svenska avhandlingar om ledarskap ramat in ämnet och om skillnader mellan svensk och internationell forskning på området. att framställa och presentera två forskningsöversikter; den ena om trakasserier och kränkningar i arbetsliv och utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet.